ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಸುದ್ದಿ ಸಾರ

ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

84ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರುವ ಡಾ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರ ಅವರ ಮಾತುಗಳು...

ಪೂರ್ಣಕುಂಭದಿಂದ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಈ ಬಾರಿಯ ಧಾರವಾಡದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸಮ್ಮೇಳನಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರರ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣದ ಪೂರ್ಣಪಾಠ ಇಲ್ಲಿದೆ:

ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

Also read: ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ: ತಿಂಡಿ, ಊಟದ ಕತೆ ಹಾಗಿರಲಿ; ನಿರ್ಣಯಗಳೇನಾಗುತ್ತಿವೆ ನೀವೇ ನೋಡಿ!