samachara
www.samachara.com
ರಾಜಕಾರಣದ ಕರಿನೆರಳು & ವಿವಾದಗಳ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ‘ಭಾರತ ರತ್ನ’
COVER STORY

ರಾಜಕಾರಣದ ಕರಿನೆರಳು & ವಿವಾದಗಳ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ‘ಭಾರತ ರತ್ನ’

ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧನೆಗಳಾಚೆಗೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ 1971ರಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ತಾವೇ ‘ಭಾರತ ರತ್ನ’ ಘೋಷಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುಸು ಮುರುಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.